Pravila nagradne igre »VEČ VITAMINOV, VEČ NAGRAD«

(v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre »VEČ VITAMINOV, VEČ NAGRAD« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: organizator), ki zagotovi nagrade. Izvajalec nagradne igre je Pristop, d. d., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra ni sponzorirana s strani Googla ali Facebooka in ni povezana z Googlom ali Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih sodelujoči posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 16 let in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 16 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre.

V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 16 let), organizator in izvajalec ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri.

V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre.

V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

Sodelujoči v nagradni igri ta pravila sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 1. 5. do vključno 31. 7. 2019 do 18:00.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovega produkta FRUC.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v skladu s temi pravili v času trajanja nagradne igre vpiše svoje podatke v prijavni obrazec in pravilno sodeluje v nagradni igri: a) Tako, da kupi najmanj en izdelek FRUC (0,5 l ali 1,5 l ali 6-pack) in zapiše številko računa na spletno stran fruc.si. b) Tako, da pravilno odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani fruc.si. Izbor nagrajencev (16) se opravi ob prisotnosti 3-članske komisije z naključnim računalniškim žrebom na spletni strani https://www.miniwebtool.com/random-picker/. Žreb bo potekal 1. avgusta 2019 ob 15. uri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno s temi pravili, imajo enake možnosti dobiti nagrado. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje samo enkrat z enako številko računa. Več nakupov Fruca kot opravi, večkrat lahko zapiše številko računa in si tako poveča možnosti, da bo izžreban.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo sodelujoči v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema ta pravila.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil ter se zavezuje, da bo vse dopolnitve in spremembe objavil na spletni strani Fruc.

6. NAGRADE

V nagradnem skladu so:
- 1x potovanje po lastni izbiri v vrednosti 3.000 eur pri agenciji Palma
- 5x GO PRO HERO 7 BLACK v vrednosti 1.895 eur
- 10x letna količina Vita Fruca v vrednosti 2.090 eur

Nagrade ni mogoče zamenjati, prav tako prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

* Letna količina Vita Fruc vključuje 360 kos Vita Fruc 0,5l

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki teh pravil;
- je bil izbran v skladu s temi pravili;
- je v postavljenem roku podal svoje podatke navedene v 9. in 10. točki teh pravil, da se mu nagrada lahko podeli.

O rezultatih žrebanja bodo nagrajenci obveščeni na e-naslov, ki so ga vpisali v prijavni obrazec. V primeru, da se nagrajenec v roku 8 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi nazaj, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi.

V primeru da nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v primeru kršitve teh pravil in/ali če se ugotovi, da nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili in/ali se nagradi odpove in/ali se ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade oziroma se ne priglasi k prevzemu nagrade, vse to v roku, kot ga določi izvajalec, nagrajenec prav tako izgubi pravico do nagrade.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v teh pravilih. Organizator se obvezuje, da bo po tem, ko nagrajenec izpolni svoje obveznosti, v roku enega meseca zagotovi nagrade nagrajencem.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi izžrebancu onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek javno dostopnih medijev obvestiti sodelujoče v nagradni igri. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator bo bruto znesek prejete vrednosti nagrade prijavil v napovedi za odmero dohodnine prejemnika v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Organizator se zavezuje plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, določene v 6. točki teh pravil. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku nagrade vštevata v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, vse v roku določenem v 7. točki teh pravil. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja ali če organizatorju pravočasno ne sporoči potrebnih podatkov, se šteje, da se je nagradi odrekel in od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Organizator teh podatkov ne bo uporabil za nič drugega, razen za namen obvestila o obdavčitvi.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju posredovati ime, priimek in naslov prebivališča (da se jim lahko nagrada odpošlje) ter davčno izpostavo in svojo davčno številko zaradi obdavčitve. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati in jih ne posreduje organizatorju, se šteje, da se je nagradi odpovedal. Organizator bo prejete osebne podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade oziroma obveščanje o nagradni igri. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci izžrebanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ne bo podeljena. Osebni podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi izvajalca in organizatorja dlje časa le v kolikor se bo nagrajenec dodatno in neposredno s privolitvijo strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe še drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje dlje časa in za potrebe še drugega obveščanja ne poda, morata izvajalec in organizator izbrisati prejete osebne podatke iz vseh evidenc in baz podatkov.

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4 maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji.
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi organizatorja in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podelijo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi nagradne igre in se bodo takoj po podeljenih nagradah izbrisali. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo sodelujoče dodatno prosil za privolitev.
Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.
Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri hranijo v evidencah in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti na info@fructal.si, organizator in izvajalec pa morata upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

11. PIŠKOTKI

Ob vsakem dostopu na spletno stran se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije se uporabljajo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljšavo vsebin in uporabnosti. Zbrani podatki niso predmet nadaljnje obravnave in ne bodo posredovani tretjim osebam. Seznam piškotkov, ki jih spletna stran vsebuje, je objavljen na spletni strani https://www.fruc.si.

12. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani Fruc. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Fruca.

Za tolmačenje posameznih točk teh pravil je izključno pristojna komisija iz 5. točke teh pravil , ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila po potrebi imenuje in pooblasti pravnika oz. odvetnika.

13. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati 1. 5. 2019 in veljajo do 31. 7. 2019.

s
nazaj
SLO